Privacy- en cookieverklaring

KempenContinu hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het doel van dit document is om u te informeren over hoe Kempen Continuuw (persoons)gegevens verwerkt.

Doeleinden verwerking
De stichting stelt zich ten doel het organiseren van activiteiten voor ondernemers in het algemeen en ondernemers in de Kempen in het bijzonder, ter bevordering van de onderlinge contacten en eventuele samenwerking tussen deze ondernemers en het vergroten van de bewustwording van ondernemers van (bedrijfs-)risico’s, een en ander in de ruimste zin des woords.

KempenContinu tracht dit doel te bereiken door:
a. het voorbereiden en organiseren van evenementen, lezingen en bijeenkomsten;
b. het voeren van (digitale) campagnes en/of het voorbereiden daarvan;
c. alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van voormelde doelstelling. Om die doelen te kunnen bereiken, verwerken wij uw persoonsgegevens persoonsgegevens o.a. voor het volgende:
• Om u te informeren over onze producten, aanbiedingen, lezingen, evenementen, bijeenkomsten etc.;
• Bewustwording omtrent bedrijfsrisico’s te vergroten
• uitvoering van overeenkomsten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het optimaliseren van ons marketingbeleid.

Wanneer wij iets organiseren of u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een actifviteit, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen en mailings te sturen, in lijn met ons doel. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen. In het geval we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen.

Wettelijke grondslag verwerking
Kempen Continuverwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
• De betrokkene heeft (voor zover nodig uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor de verwerking; als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking te wijzigen of in te trekken;
• de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het nakomen van een wettelijke plicht.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen door KempenContinu in principe worden bewaard voor een duur van maximaal vijf jaar. Kempen Continu bewaart de persoonsgegevens voor het overige niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Cookies
In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje wat een website op uw computer plaatst en een kleine hoeveelheid informatie bevat over o.a. de bezoeker. Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Verder kan een cookie gebruikt worden voor het bijhouden van web statistieken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerking door derden
Het kan voorkomen dat KempenContinu derden inschakelt voor het verwerken van gegevens, waaronder persoonsgegevens die KempenContinu via haar website of derden verkrijgt. KempenContinu verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u, om haar doelen te verwezenlijken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Passende beveiliging
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft KempenContinu zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te zo goed mogelijk waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral even contact met ons op. Hartelijk dank.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten
KempenContinu biedt u de mogelijkheid om via onze nieuwsbrief op de hoogte te blijven van onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees op deze nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink welke onderaan elke nieuwsbrief staat.

Inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Kempen Continute verzoeken om de persoonsgegevens, die u zelf aan Kempen Continuverstrekt heeft, aan u terug te geven, zodat u deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verschaffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft. Bent u (daarna nog) ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien Kempen Continupersoonsgegevens heeft gecorrigeerd of verwijderd zal zij aan derden – aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt – zo spoedig mogelijk kennisgeven van de correctie of verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt.

Wijzigingen
KempenContinu behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden op de website gepubliceerd. KempenContinu raadt u aan haar website regelmatig te raadplegen.